Hồ sơ ứng viên mới cập nhật
Kết quả: 13079 hồ sơ

Ứng viên Nghề nghiệp Năm kinh nghiệm

      Phạm Quang Tùng
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Tư vấn/ Dịch vụ khách hàng Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán Dưới 1 năm

Điền Thị Phượng
     (27 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Trần Đức Tiến
     (48 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

      Hà Minh Đông
     (24 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Hành chính/ Nhân sự Ngân hàng/ Đầu tư/ Chứng khoán 1 - 3 năm

      Nguyễn Thanh Thu Ngân
     (20 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Không yêu cầu

Trần Thị Minh Nguyệt
     (33 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Đài Trang
     (28 tuổi)

  Cập nhật 21/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 1 - 3 năm

Tất Ngọc Hải
     (28 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
     (31 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán Trên 5 năm

Phạm Thị Thu Hiền
     (45 tuổi)

  Cập nhật 20/04/2018
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán 3 - 5 năm