Tìm việc làm

Mẫu phiếu báo hỏng thiết bị

Mẫu phiếu sử dụng khi các thiết bị tài sản trong văn phòng bị hỏng gồm có: tên tài sản bị hư hỏng, đơn vị tính, số lượng báo hỏng, thời gian hư hỏng, lý do hư hỏng…

Tải tài liệu đính kèm Tại đây