Tìm việc làm

Nghị định 11/2016/NĐ-CP

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây